Økonomi


Tilbagebetalingstid

Enopsol har projekteret og implementeret over 30 større ATES- og grundvandskøleanlæg i Danmark og udlandet. Størrelsen på anlæggene - målt på effekt - varierer fra 350 kW til 5000 kW.


Den typiske tilbagebetalingstid ligger mellem 4 og 10 år afhængig af anlægstypen (byggeri/industri/fjernvarme/hospital) og de aktuelle forhold på etableringsstedet, herunder de fysiske muligheder for varme- og kuldelagring undergrunden.


Den årlige driftstid med anlægget har også stor betydning for rentabiliteten, idet økonomien bliver bedst med så lang køretid som muligt. De primært køleproducerende anlæg vil have den korteste tilbagebetalingstid, når grundvandskøling kan erstatte traditionel kompressorkøling, da energibesparelsen kan blive over 90%.


De primært varmeproducerende anlæg fx til fjernvarmen vil have den længste tilbagebetalingstid, idet energibesparelsen i forhold til naturgasfyring er ca. 50% med dagens energipriser.


I skemaet nedenfor ses et udsnit af Enopsols løsninger fordelt på størrelse og tilbagebetalingstid.

Projekt


Størrelse


Tilbagebetalingstid

(ROI)

Bemærkning


Enopsols rolle


Grundfos- Bjerringbro

1,5 MW køl

1,8 MW varme

Mindre end 5 år

Køledelen alene

Forprojekt & totalentreprenør

Widex A/S

2,3 MW køl

1MW varme

Mindre end 4 år

Nybyggeri.

Widex er selvforsynendemht. energi ved en vindmølle og ATES-anlæg.

Forprojekt & totalentreprenør

Rambøll HQ

1 MW køl

500 kW

Mindre end 4 år

Nybyggeri

Forprojekt & underentreprenør til Phil & Søn A/S

SDU, Kolding

450 kW køl

500kW varme

Mindre end 4 år

Nybyggeri

Underentreprenør til Brøndum A/S 

CPH Lufthavn

5 MW køl

Mindre end 6 år

Køledelen alene

Forprojekt & totalentreprenør

Landsbyvarme, ELFORSK

> 1 MW varme

Mindre end 10 år

4 modellandsbyer

Rådgiver

Gentofte Hospital

650 kW

Mindre end 10 år

Idriftsat 2016 

Forprojekt &

entreprenør

Jægerspris Kraftvarme

1 MW varme

Mindre end 10 år

Etape 1

Forprojekt

Bispebjerg Hospital

5,4 MW køling

4,7 MW varme

Mindre end 10 år

Idriftsat 2019

Forprojekt &

underleverandør til Multikøl A/S

Se også eksempler på beregninger under Viden om.


Finansiering

Et ATES-system kan finansieres ved egenfinansiering eller optagelse af lån. Finansieringen kan også foretages i etaper, se Økonomi. Herudover er der også forskellige støttemuligheder og særlige tilskudsordninger, læs mere om støtte og tilskud under Økonomi.


Etapevis investering

En ATES-løsning er skalérbar. Investeringen i et anlæg kan således fordeles over tid. Anlægget kan etableres i etaper, og er fuldt ud funktionsdygtigt indtil anlægget er 100% udbygget. Typisk udgør initialomkostninger til grundvandsundersøgelser, projektering og myndighedsansøgninger m.m. mellem 10% og 20% af den totale investering.


Blandt andre har CPH Lufthavn valgt at fordele investeringen over en årrække.


Støtte og tilskud

Målet om et fossilfrit Danmark inden for en relativ kort tidshorisont presser virksomheder og forsyningsselskaber til at finde alternative løsninger, der bidrager til et grønt Danmark. Løsningerne skal også være økonomisk rentable – og for forsyningsselskaber skal de kunne etableres i tætbebyggede områder eller i områder, hvor der ikke er adgang til forsyningsnet, som fx fjernvarme (barmarksområder).


Der er fra EU og regeringens side iværksat forskellige initiativer til økonomisk støtte til udvikling og forskning i grønne løsninger. Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.


Af nuværende støtte- og tilskudsmuligheder kan blandt andre nævnes:


Energiteknologisk udvikling og demonstration: EUDP, http://www.ens.dk/ny-teknologi/eudp-energiteknologisk-udvikling-demonstration.


Andre tilskudsordninger, se http://www.ens.dk/ny-teknologi/energiteknologisk-udvikling-demonstration/andre-tilskudsordninger.


Der kan ydes investeringstilskud til energieffektive projekter, hvor virksomheder konverterer deres eksisterende energianlæg baseret på fossilt brændsel til et anlæg, som udnytter vedvarende energikilder eller fjernvarme. Der kan både være tale om ombygning af et eksisterende energianlæg eller investering i et nyt kedelanlæg eller en ny fjernvarmeenhed.


Omstilling til vedvarende energi http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/omstilling-vedvarende-energi-virksomheder/kan-soege-stoette.


VE til proces http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/ve-proces.


Tilskud til el-intensive virksomheder http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/tilskud-elintensive-virksomheder.


Klik og se cases

Københavns Lufthavne får ét af Nordeuropas største grundvandsanlæg og kan skære 7 millioner af den årlige energiregning.
Rambøll i Ørestaden sparer 85% på køling,

og bruger vedvarende energi året rundt.
Widex A/S er selvforsynende og

100% CO2-neutral.
Bispebjerg Hospital. Danmarks største kombinerede grundvandskøle- og ATES anlæg
Gartneriet Hjortebjerg henter 96% af varmeforbruget i undergrunden om vinteren og sparer 60% af varmeregningen.

Enopsol ApS     Grønholtvangen 7     DK-3480 Fredensborg     +45 38 40 03 30     info@enopsol.dk


Enopsol ApS | Copyright © 1996-2015