ATES-løsningen


Udnyt varme og kulde året rundt

ATES står for Aquifer Thermal Energy Storage, og betyder engergilagring i grundvandsmagasiner. Ofte forveksles ATES med geotermi, men ved sammenligning udmærker ATES sig ved

  • at boringer kun foregår i op til 100 meters dybde
  • at være et 2-flows-system med mulighed for både kulde- og varmelagring
  • at der ikke er nogen naturmæssige risici


Hvordan virker anlægget?

ATES-anlæg kan anvendes til både køling om sommeren og opvarmning om vinteren. Om sommeren pumpes grundvandet op fra en kold boring og kan ved varmeveksling anvendes til indirekte køling, fx af ventilationsluft i en bygning eller proceskølevand i en produktions-virksomhed. Varmen fra køleprocesserne, gemmes i grundvandsmagasinet omkring den varme boring.

Om vinteren vendes pumperetningen, så varmen gemt i grundvandsmagasinet kan genanvendes og bruges til opvarmning i kolde perioder ved hjælp af varmepumper. Varmepumper kan også underkøle grundvandvandet, således at der skabes et kuldelager i grundvandsmagasinet omkring den kolde boring.


Men anlægget kan også indrettes, så det både kan køle og varme hele året rundt -alt efter behov.


Boringer

ATES grundvandskøle- og varmeanlægget består af minimum to boringer, en kold og en varm, der tilsammen kaldes en dipol. Antallet af dipoler afhænger af anlæggets størrelse og grundvandsmagasinets vandydelse.


Fra én boring indvinder anlægget grundvand, mens den anden boring leder grundvandet retur. Dét gør det muligt at lagre både varme og kulde i undergrunden. Ved flere dipol-boringer kan anlægget anvendes simultant til både køling og opvarmning.


På naturens præmisser

ATES-anlægget forbruger ikke grundvandet - der er udelukkende tale om en lokal flytning af grundvand fra den kolde boring til den varme boring eller omvendt. Anlægget opvarmer eller afkøler således blot grundvandet, hvorefter det tilbageføres til grundvandsmagasinet. Der tilføres ikke eller fjernes ikke stoffer fra grundvandet, og grundvandet pumpes i sit eget lukkede system, der ikke kommer i kontakt med interne køle- og opvarmningssystemer. Grundvandssytemerne indrettes derudover med særlige sikkerheds- og overvågningssystemer, jf. gældende lovgivning. 
Eneste synlige element på jord er borings-afslutningerne.

Enopsol ApS     Grønholtvangen 7     DK-3480 Fredensborg     +45 38 40 03 30     info@enopsol.dk


Enopsol ApS | Copyright © 1996-2015